Algemene voorwaarden – DE WIJN Parket Projecten BV – BE0544.945.703

Versie d.d. 08/10/2023

Art. 1. Toepassing van de algemene aannemingsvoorwaarden

1-1 Onderhavige voorwaarden wordt toegevoegd aan al onze offertes, overeenkomsten, facturen en staan vermeld op onze website https://www.dewijnparket.be.

1-2 Zoals uitdrukkelijk vermeld op de offerte/overeenkomst/factuur gaat de opdrachtgever/klant, door de aanvaarding van de offerte/overeenkomst/factuur, akkoord met de toepassing van deze algemene voorwaarden voor werken die substantieel zijn voor de uitvoering van de werken.

1-3 Onze algemene voorwaarden zijn steeds toepasselijk op al onze contractuele verhoudingen met opdrachtgevers/klanten en dit met uitdrukkelijke uitsluiting van elke andere bepaling waarmee wij ons niet uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord hebben verklaard.

1-4 De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere bedingen of van de overeenkomst mee.

Art. 2. Studies, prijsopgaven en overeenkomsten

2-1 Tenzij tegenstrijdige bepaling is de offerte slechts geldig tijdens een periode van 30 kalender dagen; ze is vrijblijvend en ter informatieve titel. De aannemer is enkel gehouden door zijn offertes indien de aanvaarding door de opdrachtgever/klant hem binnen deze termijn bereikt. Na het overschrijden van de termijn van 30 dagen wordt de overeenkomst pas rechtsgeldig na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de bestelling door ons.

2-2 In onze offerten zijn de maten, gewichten en hoeveelheden slechts bij benadering gegeven. Aldus behouden wij ons het recht voor de maten, gewichten en hoeveelheden bij effectieve uitvoering van de werken aan de werkelijkheid te toetsen en de werkelijk uitgevoerde werken in rekening te brengen.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit een verkeerde opgave van maten of afmetingen van de opdrachtgever/klant.

Elke verandering door de opdrachtgever/klant aangebracht aan de oorspronkelijk bestelling na onze prijsopgave, zal enkel gebeuren mits akkoord over de door ons geformuleerde en eventueel gewijzigde voorwaarden o.a. m.b.t. de prijs, de betalingsvoorwaarden, enz.

2-3 De beschrijving en de eigenschappen van de producten worden ter informatie meegedeeld en kunnen door ons eenzijdig worden gewijzigd, in functie van de vereisten van een goede plaatsing.

2-4 Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte begrepen, tenzij anders vermeld. Bijkomende voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator worden doorgerekend aan de opdrachtgever/klant.

2-5 Alle door de opdrachtgever/klant bestelde wijzigingen of meerwerken en de gevolgen ervan op de prijs en/of planning vergen het voorafgaand akkoord van beide partijen en kunnen met alle rechtsmiddelen worden bewezen.

2-6 Zelfs ingeval van een absoluut forfait mogen wij de wijzigingen of bijwerken die bevolen worden door de opdrachtgever/klant en de ervoor verschuldigde prijs bewijzen met alle middelen van recht, inbegrepen een onbetwist gebleven orderbevestiging van onzentwege.

2-7 Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de opdrachtgever/klant mogen zij niet misbruikt worden noch door opdrachtgever/klant, noch door derden. De opdrachtgever/klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze wordt forfaitair vastgesteld op 10% van de aannemingssom onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggeven.

Art. 3. Betalingsvoorwaarden

3-1 Tenzij anders wordt overeengekomen, wordt de prijs van de aanneming gefactureerd als volgt:

 • 1ste voorschotfactuur van 30% bij aanvaarding van de opdracht;
 • 2de voorschotfactuur van 50% bij de aanvang van de werken;
 • Saldofactuur van 20% bij het beëindigen van de werken, aangepast volgens de effectieve afmetingen/aantallen en de eventuele uitgevoerde meerwerken.

3-2 Onze facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant en zonder korting betaalbaar op onze maatschappelijke zetel.

3-3 De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de Opdrachtgever/klant.

3-4 Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 15 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

3-5 De facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 15 kalenderdagen na hun verzending. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlsinterest tegen de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde interestvoet, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand.

Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125.

3-4. .  Indien de Opdrachtgever/klant een “consument” is in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, zijn de facturen betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na verzending. Gebeurt dit niet, dan zal door de aannemer een eerste kosteloze herinnering aan de Opdrachtgever/klant worden verstuurd. Als de betaling niet plaatsvindt binnen 14 kalenderdagen vanaf ofwel de 3de werkdag na het verzenden van voormelde eerste kosteloze herinnering, ofwel de kalenderdag volgende op de datum van de herinnering verzonden via elektronische weg, worden de onbetaalde bedragen verhoogd met:

 1. een verwijlsinterest tegen de in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde interestvoet, berekend naar rato van het aantal dagen betalingsachterstand vanaf de kalenderdag die volgt op de datum van verzending van voormelde kosteloze herinnering aan de consument;
 2. alsook een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan:
 3. Voor elke schuld tot en met 150 euro: 20 euro;
 4. Voor elke schuld tussen 150,01 euro en 500 euro: 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro;
 5. Voor elke schuld boven 500 euro: 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro.

3-5 Bij het niet betalen op de vervaldag (van een gedeelte) van de factuur of van een gedeelte van het contract, behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven opdrachtgever/klant.

Art. 4. Prijsherziening

Zelfs in geval van een absoluut forfait leidt elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de onderstaande formule: p = P x (0,40 x s/S + 0,40 x i2021/I2021 + 0,20)

“P” is het bedrag van de uitgevoerde werken en “p” is het herziene bedrag. “S” is het gemiddelde uurloon bepaald door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte, en verhoogd met het op die datum door de FOD Economie aanvaarde totaalpercentage van de sociale lasten en verzekeringen; “s” is dit uurloon zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd, verhoogd met het hiervoor vermelde totaalpercentage dat in die periode aangenomen was.

“I2021” is het maandelijkse indexcijfer bepaald door de Commissie van de Prijslijst der Bouwmaterialen, zoals van kracht op de 10de dag vóór het indienen van de offerte. “i2021” is ditzelfde indexcijfer zoals het werd opgenomen vóór de aanvang van de werken waarvoor gedeeltelijke betaling wordt gevraagd.

Art. 5. Verandering van omstandigheden

5-1 Indien cumulatief aan volgende vereisten is voldaan kunnen partijen elkaar vragen om het contract opnieuw te heronderhandelen met het oog op het herstel van het oorspronkelijk contractueel evenwicht of een beëindiging van het contract:

 • een verandering van omstandigheden die de uitvoering van het contract buitensporig bezwarend maakt, dermate dat de uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan worden geëist;
 • die onvoorzienbaar was bij de contractsluiting;
 • die ontoerekenbaar is aan de schuldenaar die zich erop beroept
 • en de schuldenaar dit risico niet voor zijn rekening heeft genomen.

De partijen blijven in ieder geval hun verbintenissen nakomen in de loop van de heronderhandelingen.

Kunnen onder andere en afhankelijk van de concrete feiten in aanmerking komen als omstandigheden die heronderhandelingen rechtvaardigen:

 • gewijzigde sociaaleconomische omstandigheden zoals aanhoudende abnormale prijsstijgingen of algemene bevoorradingsproblemen van grondstoffen, materialen en energie ten gevolge van een oorlog, embargo, of andere internationale economische sancties, staking, epidemie, pandemie, een algemene structurele marktverstoring, belangrijke wijzigingen in de wisselkoersen, enz. …
 • een aanpassing of nieuwigheid van de wetgeving en/of regelgeving en/of bindende adviezen van officiële instanties gepubliceerd en in werking getreden na datum van ondertekening van het contract.

5-2 Zodra een partij kennis heeft of behoort te hebben van de veranderde omstandigheden die een heronderhandeling van het contract rechtvaardigen, dient zij deze feiten aan de andere partij binnen de 10 werkdagen schriftelijk te melden. Partijen verbinden er zich toe de onderhandelingen aan te vatten binnen de 10 werkdagen na verzending van de schriftelijke melding en deze te goeder trouw te voeren. In ieder geval moet de partij die de onderhandelingen aanvraagt, de andere partij informeren over de concrete impact van zodra dit mogelijk is.

5-3 Bij afwijzing of mislukking van de heronderhandelingen binnen een redelijke termijn, kunnen partijen via alternatieve geschillenregeling, dan wel de rechter op verzoek van één van hen ofwel het contract aanpassen om het in overeenstemming te brengen met hetgeen de partijen redelijkerwijze zouden zijn overeengekomen op het tijdstip van de contractsluiting indien zij rekening hadden gehouden met de veranderde omstandigheden, ofwel het contract geheel of gedeeltelijk beëindigen op een datum die niet mag voorafgaan aan de veranderde omstandigheden en volgens de modaliteiten die de instantie belast met de alternatieve geschillenregeling, dan wel de rechter vaststelt.

Art. 6. Overmacht

6-1 Er is sprake van overmacht in geval van ontoerekenbare onmogelijkheid voor één van de partijen om haar verbintenis na te komen. Hierbij kan rekening worden gehouden met het onvoorzienbaar en het onvermijdbaar karakter van het beletsel tot nakoming.

Als overmacht kunnen o.a. volgende situaties in aanmerking worden genomen: elke situatie die aan de controle van één van de partijen ontsnapt, zoals brand, arbeidsconflicten (staking), pandemie, oorlog, opeising, embargo, algemene transporttekorten, energierestricties of energietekorten, onbeschikbaarheden van materialen en materieel, voor zover deze te wijten zijn aan een geval van overmacht zoals hierboven omschreven.

Bij definitieve overmacht zijn de partijen tegenover mekaar volledig bevrijd van hun verbintenissen en zal het contract ontbonden worden.

Bij tijdelijke overmacht is de nakoming van de verbintenis opgeschort voor de duur van de tijdelijke onmogelijkheid, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Indien de opschorting onredelijk lang duurt ten aanzien van de oorspronkelijke vooropgestelde uitvoeringstermijn, dan beschikt elke partij over de mogelijkheid om het contract te ontbinden, na een voorafgaande ingebrekestelling die, 10 werkdagen na de verzending ervan, zonder reactie is gebleven.

6-2 Zodra een partij kennis heeft of behoort te hebben van een geval van overmacht, dient zij dit aan de andere partij schriftelijk te melden binnen de 10 werkdagen

Art. 7. Leverings- en uitvoeringstermijnen

7-1 Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de uitvoeringstermijnen bepaald in werkdagen.

Als werkdagen worden niet beschouwd:  de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.

7-2 De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij benadering gegeven.

7-3 Wanneer de werken gehinderd worden als gevolg van beslissingen of fouten van de opdrachtgever/klant (zoals door gebrekkige coördinatie van ons werk met de tussenkomst van derden), hebben wij zonder ingebrekestelling recht op termijnverlenging en op vergoeding van onze schade (zoals stilligschade). Deze wordt forfaitair vastgesteld op € 30 per dag. In ernstige gevallen kunnen wij de overeenkomst als verbroken beschouwen ten laste van de opdrachtgever/klant.

7-4 Elke termijnverlenging moet rekening houden met de tijd nodig om de werken her op te starten.

7-5 Indien de klant optreedt als ‘consument’ in de zin van de wet op de handelspraktijken en de vertragingen in de uitvoering aan de aannemer, KMO volgens de Belgische wet, toerekenbaar zijn, zullen ze aanleiding geven tot betaling van een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan:

 • Voor werken met een prijs tot en met 150 euro : 20 euro;
 • Voor werken met een prijs tussen 150,01 euro en 500 euro: 30 euro vermeerderd met 10 % van de prijs van de werken op de schijf tussen 150,01 en 500 euro;
 • Voor werken met een prijs boven 500 euro: 65 euro vermeerderd met 5% van de prijs van de werken op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro.

Deze vergoeding zal slechts verschuldigd zijn na het verzenden van een eerste kosteloze herinnering door de opdrachtgever/klant aan de aannemer en na het verstrijken van een termijn van 14 kalenderdagen vermeerderd met 3 werkdagen na verzending van voormelde eerste herinnering, tenzij de herinnering via elektronische weg werd verzonden, in dat geval vangt de termijn van 14 kalenderdagen aan op de kalenderdag die volgt op de dag waarop de herinnering aan de aannemer werd verzonden.

Art. 8. Beëindiging van het contract

8-1 Verbreking van de opdracht bij toepassing van art. 1794 van het oud Burgerlijk Wetboek – Indien de opdrachtgever/klant geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 oud BW gehouden de aannemer schadeloos te stellen voor al zijn uitgaven, al de arbeid, en alles wat de aannemer bij die werken had kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd het recht van de aannemer om zijn werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.

8-2 Ontbinding – De voortijdige ontbinding (artikel 5.90 al. 2 B.W.) is niet van toepassing op huidig contract.

Art. 9. Oplevering(en)

9-1 Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt binnen de 15 dagen na de beëindiging van de werken overgegaan tot de voorlopige oplevering.

De Opdrachtgever/klant die binnen de 15 dagen na beëindiging van de werken geen opmerkingen per aangetekende zending heeft overgemaakt, wordt geacht de werken te hebben aanvaard en opgeleverd na het verstrijken van de termijn van 15 dagen volgend op de beëindiging van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de Opdrachtgever/klant slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en dienen de eventuele gebreken binnen de maand te worden verholpen

9-2 De voorlopige oplevering houdt de goedkeuring in door de Opdrachtgever/klant van de werken die worden opgeleverd en dekt de zichtbare gebreken, voor zover deze niet vallen onder het toepassingsgebied van de artikelen 1792 en 2270 van het oud Burgerlijk Wetboek (de tienjarige aansprakelijkheid).

Lichte verschillen in kleur, afmetingen of constructie van de gebruikte materialen, goederen of installaties, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen, worden niet beschouwd als een gebrek in de conformiteit of als een zichtbaar of verborgen gebrek, tenzij uitdrukkelijk zou zijn overeengekomen dat de constructie, maten, kleur of design voor de Opdrachtgever/klant een wezenlijk bestanddeel van het contract uitmaken.

9-3 Worden niet beschouwd als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur of textuur of het verkleuren van het hout of het lakwerk, de normale werking van het hout.

9-5 De datum van de voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid, indien van toepassing op de uitgevoerde werken.

9-3 Tenzij andersluidend schriftelijk beding, gebeurt de definitieve oplevering 1 jaar na de voorlopige oplevering en dit zonder enige formaliteit dan het louter verstrijken van de termijn, tenzij de Opdrachtgever/klant voor het verstrijken van de termijn per aangetekende zending opmerkingen aan de aannemer heeft overgemaakt.

Artikel 10 – Lichte verborgen gebreken

10-1 Gedurende een periode van twee jaar na de voorlopige oplevering is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het oud Burgerlijk Wetboek. De Opdrachtgever/klant aanvaardt dat de aannemer nooit in solidum gehouden kan zijn met andere mede-contractanten van de Opdrachtgever/klant in geval van lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Oud Burgerlijk Wetboek. De Opdrachtgever/klant zal de aannemer slechts aanspreken voor zijn aandeel in de schade.

10-2 Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de Opdrachtgever/klant worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn.

Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de Opdrachtgever/klant kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

Art. 11. Overdracht van risico’s

11-1 De Opdrachtgever/klant dient ervoor te zorgen dat de goederen, materialen of installaties die door ons geleverd moeten worden op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Voor zover de Opdrachtgever/klant voormelde verplichting naleeft, vindt de door de artikelen 1788 en 1789 van het oud Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico’s plaats als volgt: in geval van werken waarbij de materialen geïncorporeerd worden, naarmate de incorporatie vordert of in geval van levering, naargelang de levering plaatsvindt.

11-2 De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

Art. 12. Eigendomsvoorbehoud

De materialen die geleverd werden in het kader van dit contract blijven, zelfs na hun incorporatie, de eigendom van de aannemer en de Opdrachtgever/klant is er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag, na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling van de Opdrachtgever/klant wegens het niet naleven van zijn betalingsverplichting, de materialen, goederen of installaties weer losmaken en terugnemen zonder toestemming van de Opdrachtgever/klant. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de Opdrachtgever/klant al zijn schulden aan de aannemer heeft betaald. In elk geval moeten de voormelde rechten te goeder trouw worden uitgeoefend.

Art. 13. Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)

13-1 De aannemer verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die hij van de Opdrachtgever/klant ontvangt met het oog de uitvoering van het contract, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van het contract, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is DE WIJN Parket Projecten BV, Antwerpsestraat 138/3 te 2850 Boom.  Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.

13-2 De Opdrachtgever/klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan de aannemer bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de aannemer heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de aannemer en zijn medewerkers zou ontvangen.

13-3 De Opdrachtgever/klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op toegang, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie, zie de Privacyverklaring van de aannemer, zoals terug te vinden op de website :  https://dewijnparket.be/privacyverklaring/ .

Art. 14. Geschillen

14-1 Alvorens naar de rechtbank te stappen, kan elk technisch geschil over werken die werden uitgevoerd voor rekening van een consument, zoals hiervoor omschreven, voor privédoeleinden, op verzoek van één van de betrokken bouwpartners – in het kader van de minnelijke regeling – , voor de Verzoeningscommissie Bouw met adres: Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel aanhangig worden gemaakt. Alle inlichtingen over de Commissie en het procedurereglement kunnen worden verkregen op de site van de Verzoeningscommissie, op het volgende adres:http://www.bouwverzoening.be

Elke partij verbindt er zich toe deze clausule in te lassen in de overeenkomsten die zij met derden sluit, met het oog op de uitvoering van het huidige contract.

14-2 Elk technisch geschil zoals hierboven omschreven zal tevens gemeld worden aan het secretariaat van Dé Parketplaatsers vzw (Lombardstraat 42, 1000 Brussel).

14-3 Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze algemene voorwaarden en/of het contract waarop ze van toepassing zijn, verbinden partijen zich ertoe het geschil eerst minnelijk te trachten te regelen. Bij gebreke aan een minnelijk akkoord zijn enkel de rechtbanken van de zetel/woonplaats van de Aannemer bevoegd.

Is de Opdrachtgever een “consument” in de zin van artikel I 1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, dan zal die dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats/zetel van de Aannemer en gedagvaard worden voor de rechtbanken van zijn woonplaats.

Art. 15. Bevoegdheid

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Algemene technische voorwaarden

Art. 16. Toegang tot de bouwplaats en algemene plaatsingseisen

De plaatsen dienen volledig ontruimd te zijn. Eventuele verplaatsingen van meubilair gebeuren op de volledige verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever/klant. De oude vloerbedekking moet volledig weggenomen zijn. Vertrekken waarin parketvloeren geplaatst worden, moeten voldoende verlucht en verwarmd zijn. HET VOCHTGEHALTE MOET LIGGEN TUSSEN 40 en 70 % EN DE TEMPERATUUR TUSSEN 15 en 22 °C. Water, elektriciteit verwarming, sanitaire voorzieningen en een lastenlift zijn te voorzien door de Opdrachtgever/klant.

De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de eigenlijke overeenkomst of in het bestek, of bij gebrek hiervan in de technische voorschriften van het WTCB (Technische Voorlichting 218). De Opdrachtgever/klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Art. 17. Ondervloer

De plafondwerken moeten uitgevoerd zijn op het ogenblik dat de ondervloer wordt gelegd. De parketten worden gelegd op een plankenvloer, onderparket of platen of dekvloer (chappe).

De aannemer en de Opdrachtgever/klant zullen bij het begin van de werken een vertrekpunt vinden voor de aan te houden peil, voor ieder van de met parket te beleggen vertrekken. Bij gebrek hiervan zal de aannemer zelf dit peil trekken, zonder enige waarborg, voor wat de juistheid van deze pas betreft.

Een afdoende warmte-isolering dient door de zorgen van de opdrachtgever/klant te worden aangebracht op de verwarmingsbuizen die zich in de ondervloer bevinden.

De leidingen allerhande, die zich onder de te bekleden oppervlakten, of in de muren bevinden, dienen minstens op een diepte van 3 cm te liggen, gemeten vanaf het te bekleden oppervlak. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever/klant ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen waarbij ons een gedetailleerd plan van de op minder dan 3 cm diepte gelegen leidingen dient te worden overgemaakt. Indien aan deze voorwaarde niet voldoen is, kan de aannemer niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigingen van deze leidingen, noch voor enige gevolgschade aan derden.

Art.18. Parketten en houten bedekkingsmiddelen

Indien de aannemer het hout voor de vloerbedekking aanlevert, wordt dit vóór de bewerking speciaal gedroogd.  De aannemer waarborgt derhalve de vereiste vochtigheidsgraad hiervan en ingevolge deze droogtegraad kunnen de werken slechts aangevangen worden wanneer de plafonneerwerken en de ondervloeren volledig droog zijn.

De stenen vloeren, marmer- en mozaïekwerken, trappen in beton, metaal of hout moeten volledig afgewerkt zijn, en in het algemeen zal alles wat vocht kan veroorzaken uit de bouw verwijderd zijn.

De aannemer waarborgt zijn parketten voor zover ze geplaatst zijn op door de aannemer gelegde of goed bevonden ondervloeren. Het hout zal geleverd worden in de in voorraad zijnde afmetingen op het ogenblik van de uitvoering van het werk.

De werken zullen in principe slechts aangevangen worden indien bovenstaande voorwaarden vervuld zijn en dat, anderzijds, de bouwplaats zich in volgende toestand bevindt:

 • De vloer van de te beleggen plaatsen moet klaar zijn bij de aankomst der parketleggers ten einde elk tijdverlies van deze laatste te vermijden; de verloren tijd en de verplaatsingskosten worden, in regie, zoals uitgegeven door de Confederatie Bouw, in rekening gebracht.
 • Verwarmingstoestellen, radiatoren, enz. die op de te beleggen plaatsen zouden rusten, zullen op eerste verzoek dienen te worden afgenomen en daarna teruggeplaatst door en op kosten van de Opdrachtgever/klant. De haarden der schoorstenen moeten geplaatst worden voor aankomst van de parketleggers.
 • Het plaatsen van de parketten wordt aangevangen na het volledige drogen van de ondervloer. Deze ondervloer moet stevig en vlak zijn.
 • De parketvloeren worden machinaal opgekuist; elektrische stroom moet in voldoende mate door de klant ter beschikking worden gesteld.

De verbindingen welke ingevolge andere onvoltooide werken dienen uitgevoerd te worden, zijn ten laste van de klant, o.a. de verbindingen rond de schoorsteenhaarden, convectoren, palen en trappen.

Hetzelfde geldt voor eender welke leiding in de ondervloer en deze die na het plaatsen van het parket wordt gelegd.

De spleten die zich in de parketvloeren voordoen ingevolge het zich zetten van het gebouw, kunnen niet ten laste van de aannemer worden gelegd.

Het aanbrengen, tussen het ruw metselwerk en de ondervloer, van een waterweerstandige of thermische isolatie moet door ons goedgekeurd worden, dit voor wat de eventuele weerslag betreft die deze tussenplaatsingen voor gevolg kunnen hebben. Het feit hiervan niet ingelicht te zijn, ontslaat de aannemer van alle verantwoordelijkheid voor gebeurlijke nadelige gevolgen hiervan voor de parketvloer.

Voor de gebogen gedeelten zal een toeslag aangerekend worden, evenals voor de juiste afstelling t.o.v. bestaande plinten. Schouwen, convectorhekken, en palen in de weerhouden oppervlakten meegerekend. Indien de parketvloeren in een oud gebouw dienen geplaatst te worden, zijn de verbeteringen van de plafondwerken, schildering en houtwerk ten laste van de Opdrachtgever/klant.

Art. 19. Afwerking

Het schuren en het boenen geschieden uiterlijk 2 maand na het plaatsen.

Indien de Opdrachtgever/klant het parket wenst te vernissen, boenen of oliën, erkent hij dat hij het parket definitief als goed heeft bevonden. Indien deze werkzaamheden niet door de aannemer geschieden dan wordt hij ontslaan van elke verantwoordelijkheid inzake het gedrag van het parket.

Art. 20. Onderhoud, waarborg

Er wordt een waarborg gegeven op de verborgen gebreken die zich manifesteren gedurende 2 jaar dewelke een aanvang neemt vanaf de voorlopige oplevering. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de oplevering.

De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van slecht onderhoud of beschadigingen vanwege de Opdrachtgever/klant/bouwheer/gebruiker. De Opdrachtgever/klant erkent in het bezit te zijn van de onderhoudsvoorschriften.

Al overtuigd?

Voor een vrijblijvende bespreking van uw project(en) maken wij ons graag vrij.